اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

زمانی که ويندوز 2000 شما بالا می آید ممکنه پيغام خطای زير رو دريافت کنيد
NTLDR is missing
Press any key to restart
اين مشکل به دو دليل بوجود می آيد:1- تاريخ BIOS قديمی است 2- زمانی که يکی از فايلهای بوت ويندوز شما خراب يا از بين رفته باشد:
Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini
برای حل اين مشکل اول تاريخ BIOS خودتون رو چک کنيد که بروز باشد .از آنجائيکه بندرت پيش می آد که اين تاريخ منسوخ / قديمی باشد در مورد زمانی که يکی از فايلهای سيستم از بين رفته باشد بحث می کنم. يکی از روشهای زير را برای حل اين مشکل بکار ببريد:

روش اول: از يک Boot Disk برای راه اندازی استفاده کنيد
برای استفاده از بوت ديسک بطريق زير اقدام نماييد.
1-يک ديسک بوت ويندوز 2000 که شامل فايلهای Ntldr,Ntdetect.com,Boot.ini باشد بسازيد
برای چگونگی ساخت ديسک بوت به مقاله پيشين رجوع کنيد
2- اطمينا حاصل کنيد که فايل Boot.ini به هاردی که سيستم عامل ويندوزتان روی آن نصب شده اشاره می کند.
3- ديسک بوت ويندوز را در درايو مربوطه قرار بديد و کامپيوتر را دوباره راه اندازی کنيد
4-فايلهای Ntldr,Ntdetect.com,Boot.ini را از ديسک بوت روی هاردتون کپی کنيد.
روش دوم: استفاده از Recovery Console
1-از ديسک های راه اندازی ويندوز 2000 يا ازCD ويندوزتان برای راه اندازی استفاده کنيد
2- در صفحه ای که Welcome to setup به نمايش در می آيد بايد کليد R را برای تعمير ويندوزتان فشار دهيد
3-کليد C را برای نصب ويندورتان با استفاده از recovery Console فشار دهيد
4-عددی که اشاره به نصب ويندوزتان دارد را انتخاب کنيد و کليد enter را فشار دهيد.برای مثال 1 را تايپ کنيد و کليد enter را فشار دهيد.
5- رمز عبوری Administrator را تايپ کنيد و کليد enter را فشار دهيد
6-نام درايو CD-Rom که سی دی ويندوز شما قرار دارد را تايپ کنيد. و کليد enter را فشار دهيد.
7-دستورات زير را تايپ کنيد و کليد enter را در پايان هر دستور فشار دهيد. هر کجا کلمه drive ذکر شد بايد نام درايوی که شما در مرحله 4 بکار برديد تايپ نماييد.
copy drive:\i386\ntldr c:\
Copy drive:\i386\ntdetect.com c:\
اگر با پيغام Overwrite File مواجه شديد کليدy را فشار دهيد
8-دستورات زير را تايپ کنيد و کليد enter را فشار دهيد
Type C:\Boot.ini
ليستی مشابه ليست زير به نمايش در می آيد.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT=”Microso ft Windows 2000 Professional” /fastdetect

اگر شما پيغام زير را دريافت کنيد فايل boot.ini از بين رفته يا صدمه ديده است
The system cannot find the file or directory specified.
9- اگر فايل boot.ini از بين رفته يا صدمه ديده باشد با طی مراحل زير آن را دوباره بسازيد
الف- يک ايديتور تکست مثل notepad يا edit.com را برای ساخت اين فايل باز کنيد و دستورات زير را تايپ کنيد
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT=”Microso ft Windows 2000 Professional” /fastdetect
ب- فايل فوق را در فلاپی ديسک با نام boot.ini ذخيره نماييد.
ج-دستور زير را در پرامت Recovery Console تايپ کنيد و فايل boot.ini را از فلاپی روی هارد کپی کنيد
Copy a:\boot.ini c:\
10-exit را تايپ کنيد و کليد Enter را فشار دهيد و کامپيوتر را دوباره راه اندازی نماييد.
روش سوم: استفاده از CD ويندوز 2000
1-سی دی ويندوز را در درايو قرار دهيد و کامپيوتر را راه اندازی نماييد.
2-در صفحه Welcome to Setup کليد R را فشار دهيد
3-در پنچره Windows 2000 Repair options حرف R را فشار دهيد.
4-زمانی که به شما انتخاب گزينه های تعمير را می دهد حرف M را فشار دهيد.
5-گزينه Verify Windows 2000 system files را انتخاب کنيد و کليد enter را فشار دهيد
6-گزينه Continue (perform selected tasks) را انتخاب کنيد و کليد enter را فشار دهيد.پيغامهای زير ظاهر خواهد شد.
You need an Emergency Repair disk for the Windows 2000
installation you want to repair.
7-يکی از مراحل زير را بسته به وضعيت سيستمتان انتخاب نماييد
الف-اگر يک فلاپی Emergency Repair disk داريد مراحل زير را دنبال کنيد
-کليد enter را فشار دهيد
-فلاپی Emergency را در درايو قرار دهيد و کليد enter را فشار دهيد
-از دستورات نصب برای تعمير نصب ويندوزتان استفاده کنيد و کامپيوتر را reset نماييد
ب-شما فلاپی Emergency Repair disk در اختيار نداريد
– حرف L را فشار دهيد .جملات زير به نمايش در می آيد
Setup has found Windows 2000 in the following folder:
drive:\WINNT “Microsoft Windows 2000″
-کليد enter را فشار دهيد
اگر setup محل نصب ويندوزتان را شناسايی نکرد
اگر شما يک emergency repair disk نداريد و ويندوز محل نصب ويندوزتان را شناسايی نکرد مراحل زير را دنبال کنيد.
1- setup ويندزو 2000 را اجرا کنيد
2-در صفحه setup will install windows 2000 on partition گزينه leave the current file system intact(no change) را انتخاب کنيد و کليد enter را فشار دهيد
3-کليد ESC را برای نصب ويندوز در پوشه جديد انتخاب کنيد
4-در قسمت Select the folder in which … بايد مقدار \tempwin را تايپ کنيد و کليد enter را فشار دهيد. Setup يک کپی جديد از ويندوز را نصب خواهد کرد
5-برای کپی جديد ويندوز log on کنيد
6- روی startکليک کنيد و گزينه run را انتخاب کنيد
7- در پنجره باز شده تايپ کنيد cmd و کليد enter را فشار دهيد
8- در اين پنجره تايپ کنيد C:
9- دستور زير را تايپ کنيد
Attrib –h –r –s boot.ini
10- edit boot.ini را تايپ نموده و کليد enter را فشار دهيد. متن اين فايل قابل مشاهده خواهد بود
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWI N
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN=”Micro soft Windows 2000 Professional” /fastdetect
11- در هر جای اين فايل tempwin را با WINNT جايگزين نماييد .نتيجه بايد مانند شکل زير باشد
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT=”Microso ft Windows 2000 Professional” /fastdetect
12- کليد ALT+F و سپس S را فشار دهيد
13- کليد ALT+F و سپس کليد X را فشار دهيد
14-تايپ کنيد attrib +h +r +s Boot.ini
15- exit را تايپ کنيد و کليد enter را فشار دهيد
16- کامپيوتر را reset نماييد
17- در پنجره Please select the operating system to start بايد گزينه Microsoft Windows 2000 را انتخاب کنيد و کليد enter را فشار دهيد
18- برنامه Windows explorer را اجرا اکنيد و پوشه های زير را پيدا کنيد و حذف نماييد

Tempwin , All Users.Tempwin