اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

ريشه هاي جنگ در افغانستان به مسايل مختلفي بر مي گردد. منافع کشورهاي منطقه، منافع قدرت هاي جهاني، جنگ استخباراتي ميان کشورهاي بزرگ جهان و کشورهاي خرد و بزرگ منطقه اي، منافع اقتصادي کشورهاي جهان و منطقه، نظام هاي مستبد گذشته، سنتي بودن جامعه افغانستان، تعدد اقوام و بافت جمعيتي اقوام افغانستان، وضعيت ژئوپوليتيکي افغانستان، فقر، پايين بودن ميزان سواد و… سبب شده اند تا اين جنگ، چندين دهه پيش آغاز گردد و براي سالهاي سال ادامه يابد.

 

هيچ جنگي در جهان را بدون زمينه هاي فرهنگي آن نمي توان مطالعه کرد. زمينه هاي فرهنگي جنگ ها به اندازه اي قوي هستند که بدون آنها جنگ امکان دوام ندارد. از جنگ هاي جهاني اول و دوم و تا جنگ هاي منطقه اي و داخلي کشورها، به ريشه هاي فرهنگي به وجود آورنده اين جنگ ها بر مي گردد. زمينه هاي فرهنگي بعد نرم افزاري جنگ ها را تشکيل مي دهند. به عبارت ديگر، ابتدا مغزها شعله ور مي شوند و آنگاه تفنگ ها شليک مي کنند و توپها و تانک ها سرزمين ها را به آتش مي کشند.

 

افغان ها مردم باورمند و معتقدي هستند. دين براي مردم افغانستان از اولويت هاي اساسي برخوردار است. هر چه به دين برگردد براي مردم مقدس است. علما و دانشمندان ديني، قرب و منزلت خاصي در نزد مردم افغانستان دارند. مدارس مذهبي جايگاه ويژه اي داشته اند و قاريان و مفسران و محدثان و مبلغان شان ومنزلي والايي دارند. همين امر سبب شده که دروازه هاي افغانستان براي فعاليت هاي مذهبي و ديني باز باشد. در دوران جهاد صدها مدرسه ديني در نقاط مختلف افغانستان ساخته شده است. همين گونه صدها مدرسه ديني ديگر در کمپها و مناطقي که مهاجران افغان زندگي مي کردند، در عالم مهاجرت ساخته شده است. هزاران طلبه در مدارس ديني در کشورهاي همسايه افغانستان نيز در حال حاضر درس مي خوانند. صدها مدرسه ديني ديگر در افغانستان به صورت شخصي و غير رسمي اداره مي شوند. کساني که در اين گونه مدارس درس مي خوانند، رقم قابل ملاحظه اي را شامل مي شوند.

 

دولت بر مدارس ديني و مذهبي کنترولي ندارد. کنترول موارد مختلفي را شامل مي شود، از تهيه مواد درسي گرفته تا روحيه کم بر مدارس و همين گونه افراد و مدرساني که مواد درسي را تهيه و تدارک مي بينند و يا مدارس را اداره مي کنند. حتا در مواردي اين مدارس نه تنها از سوي دولت کنترول نمي شوند، که در مواردي از سوي کشورهاي ديگر تجهيز و تمويل مي شوند و در کل به کشورهاي ديگر وابسته هستند. از اين گونه مدارس در بسياري از شهرها و ولسوالي هاي کشور ديده مي شود. وجود اين مدارس در مناطق ناامن کشور کاملا نگران کننده است. اين مدارس در مواردي کاملا افراط گرايي را ترويج مي کنند. از موارد درسي گرفته تا افراد و اساتيد و مديران همه به نحوي به کشورهاي ديگر وابسته هستند.

 

در کشوري که آمار نفوس آن به صورت کامل معلوم نيست و بسياري از آمارها و ارقام يا از گذشته به صورت کلي به ميراث مانده است و يا بر اساس حدس و گمان ساخته و پرداخته شده اند، کنترول بر تمامي امور و آن هم در مناطقي که از کنترول صد در صدي دولت خارج هستند، امري دشوار است، اما تا زماني که دولت با مدارس ديني و مذهبي به صورت جدي و قانوني برخورد نکند، انتظار ريشه کن ساختن افراط گرايي در افغانستان را نيز نبايد داشته باشد.

 

البته پيش از آنکه دولت بر مدارس ديني و مذهبي کنترول داشته باشد، بايد ظرفيت لازم در ادارات دولتي مربوط به وجود بيايد و استراتيژي دولت در بخش فرهنگي روشن باشد. در غير اين صورت، امکان ندارد، اداراتي که خود ظرفيت نداشته باشند، بتوانند بر مدارس و دار الحفاظ ها و… کنترول و يا نظارت داشته باشند.

 

در پايان بايد گفت، که دولت بايد مدارس مذهبي و ديني و … را که به وظايف اصلي شان مي پردازند و از افراط گرايي به دور هستند را تقويت نمايد تا جلو افراط گرايي وارداتي به افغانستان گرفته شود.

موضوع : اخبار