اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

کمپاین جمع آوری قلیون ها و وزارت صحت عامه، برنامه مشترکی برای جمع آوری قلیون ها از کابل را راه اندازی نمودند.

این برنامه که بشکل کمپاین عملی می‌شد به تعداد 18 مرکز توسط تیم نظارتی، نظارت گردید.

این برنامه نظارتی به سلسله کمپاین جمع آوری قلیون ها از سوی وزارت صحت عامه، به همکاری شهرداری کابل، ریاست صحت محیطی و ریاست تحقیقات جنایی در ناحیه سوم شهر کابل راه اندازی گردیده بود که در نتیجه آن به تعداد 150 پایه قلیون همراه با تمام ملزمات آن و 25 کیلو گرام تنباکو جمع آوری گردید، که اجناس جمع آوری شده توسط تیم نظارت کننده به دیپوی وزارت صحت عامه جهت هدر نمود انتقال داده شده است.

دوکتور بشیر احمد سروری آمر صحت روانی و مسوول فعالیت های کنترول تنباکو وزارت صحت عامه میگوید: استفاده از محصولات تنباکو مانند قلیون و سگرت محیط زیست را آلوده و صحت انسان را به خطر مواجه میسازد، که در این اواخر استفاده قلیون و سگرت در اکثر هوتل ها و چایخانه های مرکز و ولایات بیشتر دیده میشود. این عمل در مغایرت با قانون کنترول تنباکو و دخانیات بوده که هوتل ها و چایخانه ها در رابطه به سرویس نمودن قلیون نزد ریاست شهرداری و وزارت صحت عامه دارای هیچ نوع جواز رسمی و قانونی نمیباشند و از تمام عرضه کننده گان و مالکین رستورانتها و چایخانه ها تعهد تحریری اخذ گردیده که در آینده مرتکب استفاده از قلیون توسط مراجعین نمیشوند.

قانون کنترول تنباکو و دخانیات بر اساس فیصله هیت مختلف مجلسین شورای ملی در سال 1393 در 5 فصل و 24 ماده تصویب و سپس از سوی رییس جمهور توشیح گردید.