اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

برابري اجتماعي ضرورت جامعه کنوني افغانستان است، تمام چالش هاي اجتماعي که ما امروز پيش رو داريم از نابرابري هاي اجتماعي سرچشمه مي گيرد.

برابري ، يک حق انساني است و هر انساني حق دارد آن را مطالبه کند. همچنان نابرابري منبع تبعيض و بي عدالتي است و هر انساني حق دارد در مقابل آن ايستادگي کند و آن را نپذيرد. تامين برابري اجتماعي فرصت هاي برابر در اختيار شهروندان قرار خواهد داد و باورمندي به برابري اجتماعي و سياسي، انکشاف و توسعه ي متوازن را در برنامه هاي دولت در پي خواهد داشت. در افغانستان متاسفانه به دليل سالها جنگ و خشونت، حقوق برابر انسانها همواره با خطر مواجه بوده است و در بسياري موارد نيز نقض شده است. برابري اجتماعي نيز در افغانستان با چالش مواجه بوده است و تامين نشده است و در نتيجه انکشاف و توسعه بصورت متوازن صورت نگرفته است.
اما اکنون که ما در حال تجربه دموکراسي هستيم و مي خواهيم حکومت و جامعه ي دموکراتيک مبتني بر ارزشهاي انساني داشته باشيم؛ در گام نخست بايد حق برابري انسانها را که سالها از ساکنان اين سرزمين دريغ شده است، بطور جدي رعايت کنيم و با باورمندي به برابري اجتماعي، زمينه توسعه و انکشاف متوازن را نيز فراهم سازيم.
نابرابري اجتماعي و توزيع نابرابر منابع و سرمايه هاي ملي در گذشته، باعث شده است که بين شهروندان افغانستان فاصله ايجاد شود و تضادهاي سياسي، اجتماعي، قومي و زباني گسترش يابد، اما در يک و نيم دهه ي اخير، مردم افغانستان تلاش کرده اند که نابرابري هاي اجتماعي را از بين ببرند و تضادهاي و تنش هاي بوجود آمده از اين ناحيه ها را نيز کاهش دهند و مسير مدنيت و يک جامعه ي واحد را در پيش گيرند. اما متاسفانه از سوي حکومت اراده لازم براي تامين برابري اجتماعي و توزيع برابر سرمايه ها و منابع ملي وجود نداشته است.
مناطق مرکزي افغانستان به باور همه ي شهروندان کشور، يکي از محروم ترين مناطق افغانستان  است و سالها از عدم توزيع عادلانه و برابر سرمايه ها و منابع ملي رنج برده و کمترين توجه از اين مناطق دريغ شده است. در يک و نيم دهه ي اخير نيز انکشاف و توسعه آنگونه که لازم بود در اين مناطق صورت نگرفته است و مردم اين ولايات از برنامه هاي انکشافي و زيربنايي حکومت محروم بوده است.
اکنون، اين مردم مطابق با حقوق شهروندي که در قانون اساسي و ساير قوانين کشور براي شان در نظر گرفته شده است و آنها را از حقوق برابر فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي برخوردار مي سازد، از حکومت مي خواهند که پروژه برق توتاپ که يکي از بزرگترين پروژه هاي ملي است از مسير باميان و مناطق مرکزي بگذرد.
عبور اين پروژه از مناطق مرکزي افغانستان، علاوه بر اينکه منافع ملي کشور را بهتر تامين مي کند و از نگاه فني نيز مسير مناسب  و مصؤن براي عبور يک پروژه بزرگ ملي است، از اهميت هاي ذيل نيز برخور دار است:
رعايت انکشاف متوازن
مناطق مرکزي افغانستان يکي از ناانکشاف يافته ترين مناطق افغانستان است و عدم رعايت انکشاف متوازن در برنامه هاي انکشافي حکومت، باعث شده است که اين مناطق از انکشاف و توسعه باز بمانند. توسعه و انکشاف حق مردم اين مناطق است و حکومت موظف است که اين مناطق را نيز توسعه و انکشاف دهد.
عبور پروژه ي برق توتاپ از مسير باميان به انکشاف اين مناطق کمک خواهد کرد و نشان خواهد داد که حکومت انکشاف متوازن را در برنامه هايش رعايت مي کند و همه ي مردم افغانستان را مساويانه در برنامه هاي انکشافي اش سهم مي دهد. از سوي ديگر، عبور اين پروژه از مسير سالنگ علاوه بر اينکه با مشکلات تخنيکي جدي مواجه است، بخش بزرگي از  محروم ترين مناطق کشور را نيز از توسعه و انکشاف باز مي دارد و فرصت توسعه يافتن را از آنها مي گيرد. عدم توجه به توسعه و انکشاف اين مناطق باعث خواهد شد که مردم نسبت صداقت حکومت در طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ انکشافي و اقتصادي شک کنند و اين امر  فاصله ميان مردم و حکومت را افزايش خواهد داد و پيامدهاي آن در وضعيت شکننده کنوني، حکومت را با بحران مشروعيت دچار خواهد کرد.
رعايت انکشاف متوازن يکي از قراردادهاي حکومت با مردم است و حکومت از اين طريق مشروعيت اش را بدست آورده است، در صورتي که مردم احساس کنند که حکومت در اجراء اين قرارداد عدالت و برابري را رعايت نمي کند، آنها نيز از حکومت سلب اعتماد خواهند کرد و مشروعيت را از حکومت خواهند گرفت.
به خودکفايي اقتصاي کشور کمک مي کند
يکي از مشکلات افغانستان عدم خود کفايي اقتصادي است. اقتصاد بي ثبات و شکننده باعث شده است که حکومت افغانستان حتي در اجراي معاش کارمندان خود با مشکل مواجه باشد و از جامعه جهاني کمک و همکاري بخواهد. عبور پروژه برق توتاپ از مسير باميان مي تواند اقتصاد کشور را به سوي خودکفايي و ثبات سوق دهد؛ زيرا با عبور اين پروژه از مسير باميان، استخراج دو معدن بزرگ کشور ممکن مي گردد و سهولت هاي لازم براي استفاده از اين دو معدن فراهم مي گردد. معدن آهن حاجيگک ولايت باميان و معدن مس عينک ولايت لوگر در اين مسير قرار دارد و حکومت افغانستان هنوز نتوانسته است از اين دو معدن بزرگ براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور استفاده بکند.
يکي از دلايل عدم استفاده از اين معادن، نبود انرژي لازم براي استخراج اين معادن بوده است، با عبور پروژه ي برق توتاپ و برق رساني در ولايت هاي باميان و لوگر، انرژي لازم براي استخراج اين معادن نيز فراهم خواهد شد و با بهره برداري از اين دو معدن بزرگ، بخشي از مصارف مالي دولت تامين خواهد شد و کشور ما بسوي خودکفايي و اقتصادي گام خواهد گذاشت.
از سوي ديگر عبور اين پروژه از مسير باميان باعث خواهد شد که اقتصاد مردم محلي نيز بهبود پيدا کند. مردم مناطق مرکزي افغانستان، همواره از فقر اقتصادي در رنج بوده اند و حکومت افغانستان هيچگاه نتوانسته زمينه رشد اقتصادي را براي مردم اين مناطق فراهم سازد. با عبور اين پروژه از مسير باميان و برق رساني به مناطق مرکزي؛ مردم قادر خواهند بود تا کارگاههاي کوچک و متوسط را راه اندازي بکنند و با کار و استفاده از اين کارگاهها اقتصاد شان را بهبود ببخشند و از فقر اقتصادي نجات يابند.
برابري اجتماعي نهادينه مي شود

برابري اجتماعي ضرورت جامعه کنوني افغانستان است، تمام چالش هاي اجتماعي که ما امروز پيش رو داريم از نابرابري هاي اجتماعي سرچشمه مي گيرد. حکومت افغانستان هميشه تاکيد کرده است که برابري اجتماعي را در برنامه هايش در نظر مي گيرد، رئيس جمهور غني در دوران انتخابات تاکيد مي کرد که هر افغان با هر افغان برابر است. اما برابري اجتماعي با حرف تامين نمي شود و در عمل بايد نشان داده شود. عبور دادن پروژه ي برق توتاپ از مسير باميان به نهادينه شدن برابري اجتماعي در کشور کمک خواهد کرد و مردمي که سالها از نابرابري اجتماعي رنج برده است، از برابري اجتماعي برخوردار خواهند شد.
رئيس جمهور بايد به وعده اش عمل کند
يکي از وعده هاي رئيس جمهور غني به مردم مناطق مرکزي در زمان کمپاين هاي انتخاباتي اين بود که مناطق مرکزي را از زندان جغرافيايي آزاد خواهد کرد. ما به اين باور هستيم که رئيس جمهور غني اين سخنان را فقط بخاطر جلب توجه مردم و کسب راي نگفته است، بلکه عمق انديشه و باور رئيس جمهور اين است که مناطق مرکزي افغانستان در محروميت تاريخي بسر برده است و بايد اين محروميت پايان يابد و به انکشاف و توسعه اين مناطق توجه جدي صورت گيرد. حالا ما از رئيس جمهور انتظار داريم که با عبور دادن پروژه ي برق توتاپ از مسير باميان، راه را براي شکستن زندان جغرافيايي مناطق مرکزي افغانستان هموار سازد و ثابت کند که شعارها و وعده هاي دوران انتخاباتي اش را فراموش نکرده است و اين حرف ها ناشي از باور جناب رئيس جمهور به رعايت عدالت اجتماعي و انکشاف و توسعه متوازن، بوده است.

موضوع : اخبار