پارلمان افغانستان آشکارا در حال نقض قانون اساسی است.

 

رییس جمهور منحیث مدافع قانون اساسی باید با فشار روی روسای کمیسیون‌های مجلس نمایندگان و اصدار فرمان تقنینی از نقض صریح قانون اساسی توسط معامله گران جلوگیری کند.

 

دو کار ذیل باید توسط فشار سیاسی و اصدار فرمان تقنینی صورت گیرد.

 

۱- برای نامزد وزرای دو تابعیته باید اجازه حضور در مجلس نمایندگان و ارایه برنامه کاری داده شده و مانند دیگر نامزد وزرا برای شان صندوق رای گذاشته شود.

 

۲- رییس جمهور فرمان تقنینی اصلاحات در قانون انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی را صادر کند.

 

 

سادات. مجیدی

 

پیشنهاد بعدی:  خرید ۳۳ ملیارد دالری اسلحه توسط عربستان از امریکا
موضوع : اخبار