اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

وقتی که فساد بصورت شبکه ای و سیستماتیک انجام شود، باید تلاش شود که شبکه های فساد از بین برده شود و دست آنها از سیستم اداری افغانستان کوتاه گردد، اما حکومت افغانستان هنوز برای از بین بردن شبکه های فساد در درون ادارات دولتی، کاری انجام نداده است و آنچه که تا کنون جریان داشته است نمایش عوام فریبانه ی از مبارزه با فساد بوده است.

 

 

مبارزه با فساد اداری یکی از تعهدات اصلی حکومت وحدت ملی به جامعه جهانی برای تداوم کمک ها بود. حکومت برای اینکه در امر مبارزه با فساد اداری از خود جدیت نشان دهد، پیش از کنفرانس های بروکسل و وارسا، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد. گفته شده بود که در این مرکز فساد اداری مقامات بلند رتبه دولتی شامل وزیران و والیان بررسی می شود. اما آنچه که تا کنون از محکمه های علنی این مرکز مبارزه با فساد بر آمده است، چیزی نبوده است که مردم افغانستان انتظار داشتند.

ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری این امیدواری را بوجود آورده بود که حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری جدی است و برای از بین بردن فساد از سیستم اداری افغانستان، تلاش های سنجیده شده و جدی را روی دست دارد، اما آنچه که از محکمه های علنی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری بر آمد، نشان داد که چنان انتظارات و توقعاتی از این مرکز نادرست بوده است و این مرکز نیز همانند چندین کمیسیونی که قبل از آن برای مبارزه با فساد اداری ساخته شده است، ناکارآمد است و هنوز اراده جدی برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان وجود ندارد.

مقامات حکومتی بارها از مبارزه با فساد اداری سخن گفته اند، حتی رئیس جمهور فساد اداری را « شرم ملی» خوانده بود، اما چرا هنوز اراده ی جدی برای مبارزه  با فساد ادرای در درون حکومت وحدت ملی بوجود نیامده است؟ چرا راهکارهای مبارزه با فساد اداری و کمیسیون ها و مراکزی که برای این کار ایجاد می شود ناکارآمد و غیر موثر است؟

تا کنون دلایل زیادی برای عدم موفقیت در امر مبارزه با فساد اداری ذکر شده است، اما مهمترین مسئله این است که فساد اداری در افغانستان بصورت سیستماتیک و شبکه ای وجود دارد و شبکه های که از موجودیت فساد اداری نفع می برند، هنوز در درون حکومت جا دارند و مانع هرگونه تلاش جدی برای مبارزه با فساد اداری می شوند.

وقتی که فساد بصورت شبکه ای و سیستماتیک انجام شود، باید تلاش شود که شبکه های فساد از بین برده شود و دست آنها از سیستم اداری افغانستان کوتاه گردد، اما حکومت افغانستان هنوز برای از بین بردن شبکه های فساد در درون ادارات دولتی، کاری انجام نداده است و آنچه که تا کنون جریان داشته است نمایش عوام فریبانه ی از مبارزه با فساد بوده است.

موجودیت شبکه های مبارزه با فساد در درون نظام و تلاش برای فساد سیستماتیک، مبارزه با فساد را سخت و دشوار کرده است، این شبکه ها چنان ریشه ی عمیق بر بدنه ی نظام اداری افغانستان دوانده اند که تغییرات مسئولین بلند پایه ی اداره ها، هیچ تاثیری روی آنها ندارد و آنها در درون ادارات از چنان قدرتی برخوردار هستند که می توانند مسئول درجه اول یک اداره را تحت فشار قرار بدهند و فضا را بر او تنگ سازند.

همچنان در طول یک و نیم دهه گذشته سیاستمداران و افراد قدرتمند، برای رسیدن به قدرت و اعمال نفوذ در درون حکومت، تلاش کرده اند قانون را دور بزنند و بصورت غیرقانونی افراد و وابستگان خود را در ادارات دولتی جابجا بسازند و پروسه های اداری را به نفع خود و جریان سیاسی شان رقم بزنند. افرادی که از آدرس اینگونه اشخاص در درون نظام جابجا شده اند، در تلاش بوده اند تا منافع غیرقانونی آنها را در درون نظام برآورده کنند و از حمایت آنها برخوردار باشند. اینگونه تلاش ها باعث شده است که فساد اداری شبکه ای و سیستماتیک گردد و حامیان قدرتمند سیاسی پیدا بکند.

حامیان سیاسی افراد آلوده به فساد اداری، با استفاده از نفوذ و قدرت سیاسی شان، همواره بر سر راه مبارزه با فساد اداری مانع ایجاد می کنند و نمی خواهند که شبکه های آنها در درون نظام از بین برود. به همین خاطر است که پرونده های بزرگ فساد اداری که شامل اختلاس های چند صد میلیون دالری می شود، هنوز دست نخورده در آرشیف لوی سارنوالی باقی مانده است و بجای آن نمایش تراژیک مبارزه با فساد اداری بصورت علنی اجرا می گردد.

از سوی دیگر سیستم اداری افغانستان نیز فساد زا است و مبارزه با فساد را دشوار کرده است. سیستم اداری موجود افغانستان بیش از چهل سال قبل ساخته شده است و گفته می شود که در زمان خودش نیز ناکارآمد و غیر موثر بوده است. اکنون این سیستم بدون بروز رسانی و مدرن سازی مورد استفاده قرار می گیرد. مسلم است که با استفاده از چنین سیستمی مامورین دولتی به راحتی می توانند قوانین را دور بزنند و فساد کنند.

مدرن سازی سیستم اداری افغانستان می تواند بعنوان یکی از راهکارهای اساسی مبارزه با فساد اداری به شمار بیاید. حکومت داری الکترونیک، علاوه بر اینکه سهولت های زیادی برای دولت و شهروندان ببار می آورد، می تواند فساد اداری را کاهش دهد و مجراهای فساد اداری را بیشتر محدود کند. اما حکومت داری الکترونیک و مدرن، نیاز به افرادی دارد که با تکنولوژی نوین و دانش روز آشنا باشند. متاسفانه اکثر مامورین دولتی افغانستان با دانش و تکنالوژی روز بیگانه هستند و این یکی از دلایل مقاومت در برابر حکومت داری الکترونیک است و باعث شده است که سیستم ناکارآمد و کهنه ی اداری همچنان حفظ گردد و فساد اداری نیز گسترده تر گردد.

با وجود شبکه های فساد در درون نظام و ناکارآمد بودن سیستم اداری، فساد به یک فرهنگ در کشور تبدیل شده است و اندک اندک همگانی می شود. بسیاری از شهروندان وقتی در ادارات دولتی مراجعه می کنند، مسئولین اداری به بهانه های مختلف از انجام کار آنها سرباز می زنند و یا کار آنها را به تعویق می اندازد. آنها مجبور می شوند به مامور دولتی رشوه بدهند تا کارشان را انجام دهد. در واقع شبکه های فساد وضعیت را طوری طراحی کرده اند و مدیریت می کنند، که شهروندان و مراجعه کنندگان مجبور به دادن رشوه گردد. اینگونه وضعیت کم کم فساد را به یک فرهنگ تبدیل می کند و این پیام را می رساند که هرگونه کار خلاف قانون، با رشوه دادن حل می گردد.

فساد اداری به اندازه نا امنی و هراس افگنی برای حکومت و مردم افغانستان مشکل آفرین است. در حقیقت فساد ادرای عامل اصلی تمامی چالش های موجود در کشور می باشد، یکی از ریشه های اصلی نا امنی بر می گردد به مسئله ی فساد در نهادهای امنیتی کشور، عدم توسعه و انکشاف و موثر نبودن پروژه های انکشافی نیز بر می گردد به موجودیت فساد اداری در ادارات ذی ربط. مبارزه جدی با فساد اداری و کاهش آن، می تواند مقابله با چالش های امنیتی و اقتصادی را نیز سهل و آسان گرداند، اما متاسفانه هنوز اراده و عزم جدی در درون حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری و از بین بردن شبکه های فساد وجود ندارد.

مبارزه با فساد اداری با واکنش های مقطعی و ایجاد کمیسیون ها و مراکز پوشالی مبارزه با فساد، انجام نمی شود و فساد نیز با این گونه کارها از بین نخواهد رفت. فساد سیستماتیک مبارزه جدی، قاطع، طولانی و سیستماتیک نیاز دارد. مسئولین حکومت وحدت ملی اگر در امر مبارزه با فساد اداری قاطع هستند، بجای برگزاری نمایش های خنده دار مبارزه با فساد، باید تلاش ورزند که شبکه های فساد را در درون حکومت شناسایی کنند و دست آنها را از سیستم اداری دولت افغانستان کوتاه گردانند.

موضوع : اخبار