دیرزمانی نمی گذرد از روزهایی که کسانی شمشیر جهاد و تفنگ های مقاومت و قیام به دست گرفتند و مدعی شدند که نه کمونیست را تاب می آورند و نه بنیادگرایی افراطی را؛ اما در حین شعارهای خوش رنگ و لعاب خود گرفتار کبر و غرور و قدرت طلبی شدند و وانهادند.

 

باز هم به عاشورا رسیدیم عاشورایی که نه در کشوری با اقلیت پذیرفته شده اهل سنت و نه با اقلیت پذیرفته شده اهل تشیع بلکه همواره شاهد جنگ و جدال بر سر دین و مذهب و قوم و کفر و تروریسم بوده است.

 

بازهم به عاشورا رسیدیم عاشورایی که هیچ یک از طرفین دعوی و هیچ یک از جوانب حاضر در جامعه رنگ و بوی عاشورایی و حسینی نمی دهند؛ نه سران احزاب نه جنگ سالاران نه ارگ نشینان غرب زده نه طالبان بالا شده بر کوه ها نه مدعیان حقوق بشر و نه دانشجویان دانشگاه ها.

 

باز هم به عاشورایی رسیدیم که نذر و نیاز برای امام حسین و برای پاسداران حقیقی اسلام ناب، همراه با تبلیغات و خودنمایی های اقتصادی و اجتماعی و ترفندهای سیاسی … شد و در نتیجه کمترین تاثیر را از قیام حسین و ۷۲ یار با وفایش برای مردم ملکی اعم از زنان و خردسالان بر جای گذاشت.

 

۱۴۳۵ سال از اولین محرمی که حرام شد گذشت اما هنوز جنگ و خونریزی و فتنه و نفاق و برادرکشی و مسلمان کشی در خون افغانستان و افغانستانی ها جریان دارد. کشوری که در طول این چنددهه و چندین ساله جز اسلام هراسی و نمادی از خشونت علیه زنان چیزی برای عرضه در جهان نداشته است.

پیشنهاد بعدی:  عاشورا نماد وحدت ملي و پيروزي خون بر شمشير!

 

آشوب در دانشگاه کابل در سال های اخیر بر سر سنی مذهب یا شیعی بودن میان نسلی که خود را فارغ از تعصبات و تنگ نظری های پدران خود می دانند نشان داد که خون جنگ داخلی و برادرکشی به بهانه قومیت و نژاد همچنان در این خاک باقی است و اعراب، همسایگان مداخله گر و منفعت طلب، غرب و استکبار جهانی زهری به رگ های این مردمان تزریق کرده اند که تا نسل ها بعد جریان خواهد داشت.

 

۱۴۳۵ سال از اولین تعاریف آزادگی و دین داری گذشت اما ما همچنان اندر خم یک کوچه ایم؛ رییس جمهور مان همچنان در اندیشه حمایت از کوچی ها و مخالفان مسلح، وزیر دفاع مان همچنان در پی جلب نظر استخبارات بیگانه برای کسب چوکی، رییس اجرایی مان همچنان در سراشیبی اعطای امتیاز به حامیان انتخاباتی اش و مردم ملکی مان همچنان در صف سقوط خانه و کاشانه و تجاوز به ناموس شان و سربریده شدن دسته جمعی جوانانشان… هیهات من الذله!

موضوع : اخبار