حکومت با روبرو شدن خشم مردم و جلوگیری نتوانستن از انتقال پیکر آن هفت شهید به کابل بلافاصله دست به رهایی ربوده شدگان باقی مانده زد.

 

حکومت با احساس خطر در کابل به افرادشان در زابل دستور رهایی هزاره ها ربوده شده را صادر نمود. ربوده شدگان صحیح و سالم به خانه هایشان برگشتند.

 

شواهد نشان می دهد که حلقات خاص در حکومت هزاره ها را گروگان گرفته بودند ورنه امکان نداشت برادران ناراضی ارگ به همین سادگی ربوده شدگان را رها سازند.

پیشنهاد بعدی:  دستاوردهای اروپا از انفجار بروکسل