اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در کابل بار دیگر زلمی خلیلزاد ورد زبان ھا شده است، اما اینبار به خاطر ثروتش. زلمی خلیلزاد که یکی از مھره ھای اصلی امریکا در انھدام کشور ھای شرق میانه واشغالِ جابِرانهٔ افغانستان بوده صاحب بیش از ٨ میلیارد دالر شده است.

 

این شخص ضد خصایل انسانی از برکت کشتار مردم عراق و افغانستان به ثروت قابل ملاحظه ای دست یافته است. خصوصاً دست یابی خلیلزاد به تیل و گاز منطقۀ کرد نشین عراق و عقد قرارداد ھای ھنگفت از طریق ان جی او ھا در افغانستان، او را صاحب گنج قارون ساخته است.

 

خلیلزاد از زمرۀ کسانی بود که تجزیۀ عراق را به کلنتون رییس جمھور وقت امریکا پیشنھاد کرده بود. او در پھلوی چینی، ولفویتس، رامسفیلد و سایر محافظه کاران جنگ طلب یاداشتی به کلنتون فرستاد که کشتار مردم عراق و انھدام تمام ساختار زیربنایی آن کشور سفارش شده بود.

 

خلیلزاد متعلق به گروھی است که برای حمایت و توسعۀ اسراییل معتقدند که نقشۀ شرق میانه باید کلا تغییر بخورد و ھر کشوری که در این منطقه با اسراییل و طرح امریکا به مخالفت برخیزد، باید منھدم گردد و صد ھا سال به عقب برده شود.

 

دو مثال عمده پیش نظر ما است: اول عراق و دوم لیبیا. برای سوریه ھم چیزی باقی نگذاشته اند که بتواند به آسانی دوباره قدعلم نماید.

 

بعد از انھدام عراق، خلیلزاد پاداش خود را گرفت و به حیث سفیر امریکا از جانب بوش در آن کشور مقرر گردید. در ھمین زمان بود که تیل و گاز عراق خصوصا منطقۀ کرد نشین در دست چپاولگران غرب افتاد.

بارزانی که قبلا طرح دوستی را با خلیلزاد ریخته بود، به این شخص مکافات داد و او را از ثروت مردم عراق متمول ساخت.

 

البته که تقرر خلیلزاد به حیث سفیر امریکا در افغانستان، او را ھم قادر نمود که با ھمکاری یک تعداد از خاینان ملی، قرارداد ھای چاق کنی را تصاحب کند و مقدار عظیم پول در جیب بزند.

 

خلیلزاد که از روی نازدانگی در محافل حاکمۀ امریکا به نام “زل” یاد می شود، در دوران حاکمیت اوباما و شرکا از تاخت و تازش کمی کاسته شده است. چنانچه زمانی که کری رییس کمیسیون خارجی سنای امریکا بود و سفری در سال ٢٠٠٩ به افغانستان نمود تا ترتیب کار “انتخابات” ریاست جمھوری را دھد، به خلیلزاد روی خوش نشان نداد.

 

در یک مجلس در سفارت امریکا، خلیلزاد که بدون دعوت آمده بود خشم کری را برانگیخت. کری به سفیر امریکا گفت که به زل بگویید که اتاق را ترک نماید و خلیلزاد ھم با سرافگندگی مجلس را ترک گفت…

 

عبدلله امینی، کابل

 

 

موضوع : اخبار