تعصبات قومی یکبار دیگر جعل و تقلب را به نتایج کانکور در ولایات دخیل ساخت و در مناطقی که شاید مدرسه ای وجود نداشته باشد و از جمله نا امن ترین ولایات اما از یک قوم بحساب می اید، بیشترین درصد قبولی در کانکور به آنها اختصاص داده شده است.

 

درصدی شاگردان کامیاب شده در امتحان کانکور ولایات

 1. کنر : ۵۰ درصد
 2. غور : ۶۹ درصد
 3. غزنی : ۶۶ درصد
 4. سرپل : ۶۴ درصد
 5. بامیان : ۶۳ درصد
 6. لوگر: ۸۷ درصد
 7. دایکندی : ۷۰ درصد
 8. بادغیس: ۳۵ درصد
 9. میدان وردک: ۸۸ درصد
 10. هلمند: ۸۵ درصد
 11. خوست: ۹۰ درصد
 12. پکتیکا : ۷۸ درصد
 13. ارزگان: ۵۱ درصد
 14. زابل : ۸۲ درصد
 15. نیمروز: ۹۷ درصد
 16. پکتیا: ۷۳ درصد
 17. فراه: ۷۵ درصد
 18. نورستان: ۷۵ درصد
 19. بدخشان: ۴۳ درصد
 20. فاریاب : ۹۵ درصد
 21. جوزجان: ۶۳ درصد
 22. تخار: ۷۴ درصد
 23. کندز: ۵۱ درصد
 24. سمنگان: ۶۳ درصد
 25. پنجشیر: ۷۷ درصد
 26. کاپیسا: ۶۴ درصد
 27. لغمان: ۷۰ درصد
 28. کندهار: ۸۶ درصد
 29. ننگرهار: ۵۵ درصد
 30. بغلان : ۶۰ درصد
 31. پروان:۵۵ درصد
 32. بلخ: ۵۰ درصد
 33. هرات:۶۲ درصد
 34. کابل : ۵۰ درصد
پیشنهاد بعدی:  کاهش ميزان اشتراک کنندگان کانکور در سال 94
موضوع : اخبار