اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

نقد به معنایِ خرده گیری از کارکردها، رفتارها و برنامه های حکومت و طرح برنامه ها و پلان های جایگزین است. به تعبیر اهل فن و متخصصین، نقد به معنای تفکیک سره از ناسره یا درست از نادرست است. در این صورت افراد، اشخاص و جریان های که نقد سیاسی می کنند، باید، کارکردهای درست و نادرست حکومت را تشخیص دهند. سیاه نمایی مطلق، نقد نیست و نمی توان آن را منصفانه و منطقی تلقی کرد. بنابراین، جریان های اپوزیسیونی در نظام های دموکراتیک، با برشمردن نقطه های ضعف حکومت، راه حل ها و برنامه های مشخص را مطرح می کند و نیز از نقطه های قوت و مثبت یاد می کند، تا جهت پررنگ کردن آن اقدام گردد.

در نتیجه، جان احزاب و جریان های سیاسی منتقد، برنامه و پلان است. بر اساس این برنامه و پلان کارکردهای هیئت حاکم را نقد می کنند، راه حل های لازم را با طرح برنامه های خود پیشکش می کنند و با همان برنامه و طرح به میدان رقابت های انتخاباتی پا می نهند و پیش می روند.

به نظر می رسد که برنامه، پلان و مفکوره سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حلقه مفقوده در فضای سیاست کشور است. ده ها حزب سیاسی در کشور وجود داشته و فعالیت می کنند و برخی از این احزاب سابقه دیرینه نیز در جامعه دارند، اما، با نگاهِ به مرام نامه های این احزاب نمی توان تفاوت و اختلاف نظرهای فکری را یافت. همه در مرام نامه های شان دموکراسی خواهی، حقوق زنان، حقوق شهروندی و با توجه به روحیه حاکم از نظام بازار حمایت کرده اند. در این صورت تنها تفاوت و اختلاف که در این جریان ها و احزاب دیده می شود، تفاوت در مهره ها و چهره هاست.

وقتی فصل انتخابات و رقابت های سیاسی گسترده فرا می رسد، احزاب و جریان ها از هم می پاشند. رهبر حزب طرف دار یک نامزد و تیم، و چهره های درشت و تاثیرگذار دیگر طرف دار دیگر نامزد و تیم. اگر برنامه و تفکر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود می داشت، احزاب سیاسی بر مبنای تفکر شکل می گرفت و تیم های انتخاباتی بر مبنای تفکر سیاسی صف بندی می شد، این چنین ریزش ها را شاهد نبودیم.

پس از پایان انتخابات، و تکیه زدن هیئت حاکم بر کرسی قدرت، جریان های سیاسی که به عنوان نیروهای منتقد پا می نهند، نه بر اساس یک برنامه و پلان بلکه بدون برنامه کاردکردهای حکومت را نقد می کنند. اساسا فاقد برنامه و پلان هستند.

پس از گذر یک سال و اندی از عمر حکومت وحدت ملی به رهبری چهره های درشت دسته های انتخاباتی تحول و تداوم و اصلاحات و هم گرایی، جریان های سیاسی منتقد به عنوان اپوزیسیون عرض اندام کرده اند. نخست شورای حراست و ثبات و دوم جبهه ملی نوین وارد میدان شده و هریک خود را جریان قدرت مند اپوزیسیونی می دانند. شورای حراست و ثبات از نام اش پیداست که حکومت را در حفظ و حراست از دستاوردها و ثبات سیاسی یا تامین ثبات ناکام می داند. اما خود نیز برنامه مشخص ارائه نکرده است. اکثریت حاضر در این جریان بلندپایگان حکومت قبلی هستند و این پرسش درشت در برابر شان خود نمایی می کند که در زمان که در قدرت بودند چه کردند؟ جریان بعدی جبهه ملی نوین، به رهبری انور الحق احدی وزیر تجارت قبلی، است. این جریان حکومت کنونی را مطلق و صد فی صد ناکام ارزیابی می کند. بررسی این جریان به حدی نا امید کننده است که خواهان برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری است.

بنابراین، ضمن حرمت نهادن به حرکت های انتقادی سیاسی که بدون شک در امر نظارت سیاسی کمک خواهد کرد، احزاب، جریان ها و ایتلاف های سیاسی کنونی فاقد برنامه هستند. زمان که برنامه و مفکوره مفقود باشد، مبنای شکل گیری ایتلاف ها و جریان های سیاسی منافع فردی یا خیلی گسترده تر گروهی و تیمی است.

موضوع : اخبار