جلوگیری از حملات dos با استفاده از htaccess

یکی از حملاتی که ممکن است سایت شما در خطر باشد حملات dos است که در این آموزش با استفاده از یک کد کوتاه می توان تا حدی جلوی این حملات dos را گرفت.

برای جلوگیری از بازدید fake و ربات ها بر روی وبسایتتان کد زیر را به انتهای htaccess هاست خود بیافزایید:

SetEnvIfNoCase User-Agent .* allowed_agent

Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from env=allowed_agent

پیشنهاد بعدی:  آموزش نصب ffmpeg در سیستم عامل centos